•  
  •  

Opatrenia COVID 19

 10.03.2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši

Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

do odvolania sú zastavené všetky aktivity zamerané na priamy kontakt s osobami, ako napr. projekty Podpora individualizovaného poradenstva, Pripravený na prácu, Cesta na trh práce   (aktivita č. 6 ) rekvalifikačné a kompetenčné kurzy, všetky vzdelávacie kurzy (§ 46), zastavené je ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít aj uzatváranie nových dohôd s UoZ. DO odvolania.

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Klienti , ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí  príspevku s oddelením aktívnych opatrení na trhu práce predkladajú žiadosti o úhradu platby a  doklady k úhrade oprávnených výdavkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce výlučne poštou alebo do elektronickej schránky úradu.

V mimoriadnych prípadoch /  len po telefonickom dohovore so zamestnancom oddelenia / je možné uvedené odovzdať do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš. Do odvolania.

Oddelenie služieb pre občana

V čase krízového režimu (od 10.3.2020 do odvolania) sa všetky termíny na úrade práce odkladajú. Uchádzači o zamestnanie budú informovaní o náhradnom termíne e-mailom, telefonicky, písomne, príp. cez obecný úrad.

Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností.

Rušia sa všetky výberové konania.

Nové evidencie – občan si žiadosť stiahne z internetovej stránky úradu, príp. osobne prevezme na recepcii úradu, vypísanú žiadosť doručí e-mailom do schránky úradu alebo na e-mailovú adresu sprostredkovateľa podľa zoznamu na internetovej stránke, príp. žiadosť zašle poštou. Doručením žiadosti  týmito spôsobmi do 7 dní od skončenia zamestnania bude občan zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie bezprostredne po ukončení zamestnania.

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom. Ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu.

Oddelenie Hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Doklady k posúdeniu nároku na pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky prednostne zasielať poštou alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Pri osobnom návšteve úradu, doklady odovzdať na recepcii úradu. Do odvolania.

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Doklady k posúdeniu nároku na pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky prednostne zasielať poštou alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Pri osobnom návšteve úradu, doklady odovzdať na recepcii úradu. Do odvolania.

S pozdravom

PhDr. Erika Kušická

ÚPSVR Veľký Krtíš

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár