•  
  •  

Opatrovateľská služba

Názov projektu:  Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Bušince  II.

Naša obec sa opäť zapojila do projektu s názvom ,, Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Bušince.“

Trvanie projektu je od Marca  roku 2022 do Novembra 2023.

Obsadené bude 1 pracovné miesto.

Výška NFP 14 280 €.

Hlavná aktivita projektu: ,, Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí “

Vykonávanie opatrovateľskej služby bude v obci Bušince realizované v súlade so zákonom  NR SR č.448/ 2008 o sociálnych službách, ktorý prešiel do platnosti 01.01.2009, ktorej cieľom je ochrana klientom pred sociálnym vylúčením , zabezpečenie základných ľudských práv a ochrany života a zdravia a zabezpečenia dôstojnej staroby.

Sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.  podľa prílohy č. 3 zákona  o sociálnych službách  a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Výšku úhrady za jednotlivé úkony určuje všeobecné záväzné nariadenie: VZN č.04/2014 o opatrovateľskej službe v obci Bušince.Dodatok č.1/2020 k VZN č.04/2014.

Ďalšie informácie nájdete aj na webových sídlach inštitúcií: www.ludskezdroje.gov.skwww.employment.gov.sk a www.esf.gov.sk.   

Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár