•  
  •  

Archív zmlúv

1 2 3 4 5 6 7 8

Zmluva o dielo č.51_2017 - Projekt Town Twinning

Kúpna zmluva 01_2017

Dacia

Spp zmluva bývalý CO sklad

Spp zmluva o združenej dodávke elektriny býv. CO sklad

Dodatok č. 1 - k zmluve o poskytovaní pravnych sluzieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Poistná zmluva poistenie majetku PO

Kúpna zmluva - Zahorec

Union poistná zmluva 01012017

Zmluva Pedersen - o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

Darovacia zmluva eustream

Zmluva o pripojení infomačného systému

Zmluva o dielo c7

Dodatok SPP SD

SPP dodatok ZS

SPP dodatok kuchyna

Zmluva Pedersen nebezpečný odpad

Zmluva Pedersen elektroodpad

Prima banka - zmluva o grantovom účte

Darovacia zmluva

Nájomná zmluva POISON

Zmluva o vykonaní auditu k ÚZ k 31.12.2015

Zmluva o dielo Projekt Town Twinning

Zmluva o dielo

Poistná zmluva union - za škodu

Zmluva o dielo

Prima banka-supelinka 25 005 14

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky prima banka

Prima banka - komunál eurofondy úvere 25 005 11

Zmluva UNION

Implemetnačná agentúra- zmluva o spolupráci

Zmluva o dielo

Zmluva UNION 2016

Zmluva o vykonaní auditu

Poistná zmluva

Zmluva

Dodatok k zmluve

Zmluva

Kúpna zmluva

Zmluva

Zmluva

Zmluva

Zmluva

Zmluva

Kúpna zmluva

Zmluvný účet

Poistná zmluva

Zmluva o dielo

Hodnotiaca práca a zmluva

Zmluvy

Zmluva

Zmluva

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Domirex

Union poistná zmluva

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Prima banka úver

Zmluva o nájme lesných pozemkov

UNION poistná zmluva

Zmluva o dielo ZŠ Bušince

Poistná zmluva

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Poistná zmluva UNION

Nájomná zmluva

Dodatok k zmluve

Zmluva na zhotovenie stavby

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o dielo Renovia 2

Zmluva o dielo

Zmluvy

Mandátna zmluva

Zmluva o vykonaní auditu

Zmluva

Kúpna zmluva

Renovia

Grantová zmluva SSCIT08-2012-5

Union poistná zmluva

Zmluva o ozvučení DJa

Kúpna zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme

Dodatok k zmluve

Zmluva o úvere Prima banka

Zmluva o dielo 16 2013

Kúpna zmluva

Zmluva

Poistná zmluva

Zmluva o spolupráci

Poistná zmluva

Zmluva o dielo

SPP zmluva

Poistná zmluva

Zmluva o dielo

Hromadná licenčná zmluva SOZA

Dodatok č.1/DZ 22110120490 01 01 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 22110120490 01
Poskytovateľ:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Prijímateľ: Obec Bušince

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 25/005/11
Poskytovateľ:
 Dexia banka Slovensko a.s.
Prijímateľ: Obec Bušince


Poistná zmluva č. 22-11837 Úrazové poistenie
Poskytovateľ:
 UNION poisťovňa a.s.
Prijímateľ: Obec Bušince


Poistná zmluva č. 22-11838 Úrazové poistenie
Poskytovateľ:
 UNION poisťovňa a.s.
Prijímateľ: Obec Bušince


Kúpna zmluva: Škoda 706MTSP27
Poskytovateľ:
 Milan Kišák.
Prijímateľ: Obec Bušince


Zmluva o dielo
Poskytovateľ:
 Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia.
Prijímateľ: Obec Bušince

Zmluva o dielo na vykonanie monitoringu podzemných vôd pri skládke tuhého odpadu ktorý nie je nebezpečný v katastri obce Bušince
Poskytovateľ: 
POLYGEO s.r.o
Prijímateľ: Obec Bušince

Zmluva Tanečné divadlo - IFJÚ SZIVEK

Kúpna zmluva
Predávajúci:
 Margita Hegedüšová.
Kupujúci: Obec Bušince

Zmluva o dielo
Poskytovateľ:
 Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia.
Prijímateľ: Obec Bušince

Zmluva o pripojení
Poskytovateľ:
 Slovak Telekom a.s.
Prijímateľ: Obec Bušince

Poistná zmluva c.22- 11855 Denné odškodné
Poskytovateľ:
 UNION poisťovňa a.s.
Prijímateľ: Obec Bušince

Kúpna zmluva
Predávajúci:
 Oláh, Oláhová.
Kupujúci: Obec Bušince

Zmluva Bánová Erika

Nájomná zmluva Boriková

Zmluva s T-Mobile

Mandátna zmluva - Ing. Plesník

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu národnostných menšín

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Poistná zmluva UNION, úrazové poistenie

Zmluva o dielo, VIE sopl. s.r.o.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy I.S.O.N. spol s.r.o.

Zmluva o dielo STALTING. SK, s.r.o.

Zmluva o dielo Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Poistná zmluva UNION.

Mandátna zmluva Adamas Alliance s.r.o.

Zmluva s UVSR

Dodatok k mandátnej zmluve Ing. Plesník - XANTO.

Zmluva o prenájme reklamnej plochy Ing. Plesník - XANTO.

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností

Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s.

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere

Poistná zmluva UNION 22-12227

Poistná zmluva UNION 22-12042

Poistná zmluva UNION 22-12043

Zmluva Dexia č.25/026/10

Zmluva na vývoz tekutého domového odpadu

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Dodatok k nájomnej zmluve

Darovacia zmluva nefinančný dar

Zmluva o dielo Metal Servis Recycling s.r.o.

Poistná zmluva UNION 22-12226

Poistná zmluva UNION 22-12225

Dohoda o spolupráci

Zmluva o dielo Slovenský vodohospodársky podnik

Zmluva o spolupráci s FSR

Zmluva o dexia komunal euro fondy úvere

Zmluva o dexia komunal euro fondy úvere 2

Dodatok č. 1 k Zmluve 0 dielo č. 02/2010

Zmluvy

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár