•  
 •  

Súčasnosť

Letecký pohlad na obec BušinceObec Bušince leží v Ipeľskej kotline, južnú časť ohraničuje rieka Ipeľ, ktorej tok je zároveň prírodnou štátnou hranicou medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Úrodné údolie rieky Ipeľ poskytovalo oddávna vhodné podmienky pre usadenie sa obyvateľstva. Geografická poloha – východná časť katastrálneho územia tvoria nízke pieskové terasy a vodné nivy, západnú časť pahorkatiny. Obec je známa voľne vytekajúcou minerálnou vodou známou ako bušinská kyseľka „medokiš“. Jej účinky blahodárne pôsobia na ľudský organizmus pre jej zloženie, vysoké percento zastáva železo. Obec má základnú infraštruktúru – vodovod, plynofikáciu, elektrické siete, skládku odpadu. Obec je pripojená na železničnú sieť jedinou traťou regionálneho významu. Veľký Krtíš – Bušince – Maďarská republika – Lučenec. Dĺžka trate je 14 kilometrov. Jedným zo spôsobov riešenia problematiky malých obcí je vytváranie Spoločných obecných úradov. Obec Bušince je sídlom SocÚ. Je členom Mikroregiónu Dolnostrehovskej doliny, členom Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálneho Združenia miest a obcí okresu Veľký Krtíš, členom Regionálneho vzdelávacieho centra Rimavská Sobota, členom Združenia ZPOZ Človek – človeku v Slovenskej republike, členom Občianskeho združenia Naša kultúra v Modrom Kameni atď. Vo forme preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu sa v obci vykonáva matričná činnosť. Do matričného obvodu patrí celkom 8 obcí ako do Spoločného obecného úradu a ešte k nim patrí obec Olováry.

V obci sa nachádza ešte niekoľko rodinných domov, ktoré sú typické so zachovaním pôvodnej strechy, okien a gangu z 1. polovice 20. storočia. Dodnes sa zachoval aj bušinský kroj, ktorý si obliekajú členovia Csemakoku.

Letecký pohlad na obec BušinceStánkom kultúry je Spoločenský dom, ktorý bol postavený a odovzdaný pre účely užívania v roku 1986. Nachádza sa v centre obce. V budove je kinosála s javiskom a osvetlením a hľadiskom s 220 sedadlami. Poschodie časti budovy a časť prízemia tvorí zariadenie Materskej školy patriacej k Základnej škole. Spolu nesú od 1. júla 2003 právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je obec. Podľa prehľadu záujmových aktivít, škola má 21 krúžkov. Zapája sa do rôznych súťaží, olympiád, športu a podobne. Vydáva školský časopis „Plamienok“. Organizuje vianočné trhy. Zapájajú sa do zbierky v prospech Ligy proti rakovine. Zamestnáva rómskych asistentov učiteľa. Ostatné časti poschodia Spoločenského domu sú Letecký pohlad na obec Bušincesídlom Obecného úradu. V budove je aj sobášna a zasadacia miestnosť. Na prízemí je kuchyňa, sociálne zariadenie. Usporadúvajú sa tu rôzne spoločenské a kultúrne podujatia, slávnosti, semináre, kurzy, prednášky, sobáše a iné udalosti. Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch Spoločenského domu a je k dispozícii širokej verejnosti. Celkovo obsahuje 3913 kusov kníh.

Zdravotnícke služby sú zabezpečované v budove Zdravotného strediska, ktorého vlastníkom je obec Bušince. Neštátne zdravotnícke služby vykonáva všeobecná lekárka pre dospelých. V budove sa nachádza aj lekáreň.

K historickým a kultúrnym pamätihodnostiam a miestnym zaujímavostiam patria okrem kostola, Dedinského múzea, Pamätnej izby Aladára Zsélyiho, pomníka padlých v II. svetovej vojne (odhalený v roku 1957), pomník A. Zsélyiho aj kaplnka a socha sv. Nepomuka, ktorá sa nachádza smerom na miestny cintorín. Dnes už len pozostatky, zrúcaniny kaštieľa sú svedkami dávnej minulosti a o tom, že v obci boli veľkostatkári, ktorí vlastnili pôdu a poskytovali možnosti dobrovoľníkom, ktorí pracovali na panskom.

Medzi najväčšie podnikateľské subjekty v obci patrí Monti +, s.r.o.Pertex s.r.o. Bušince – ponúka na priamy predaj aj strihaný priemyselný materiál. Nachádzajú sa tu aj potraviny, záhradkárstvo, obchod so stavebným materiálom. V obci pôsobia aj menší podnikatelia, ktorí poskytujú rôzne služby, V obci sa nachádza aj kaderníctvo.

Obec zaznamenáva aktívny rozvoj kultúry rómskych občanov. Mládež pripravuje programy, s ktorými vystupujú v podujatiach organizovaných obcou.

Údaje podľa sčítania ľudu z mája 2001
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu:
 1431 (k 31.12.2008 - 1431 obyvateľov)
Muži 647
Ženy 732
Dospelí 1204 
Deti 227
Ekonomicky aktívne osoby: 640
z toho
muži 335
ženy 305

Obyvateľstvo podľa národnosti:
- slovenská 745
- maďarská 555
- rómska 46
- česká 11
- poľská 1
- nezistené 21

Obyvateľstvo podľa náboženské vyznania:
- rímsko-katolícka cirkev 1230
- evanjelická cirkev a.v. 50
- bez vyznania 62
- nezistené vyznanie 24
- reformovaná kresťanská cirkev 3
- kresťanské zbory 3
- bratská jednota baptistov 5

Počet obyvateľov podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania:
- vysokoškolské bakalárske vzdelanie 5
- vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské celkom 34
- úplné stredné s maturitou 123
- úplné stredné učňovské s maturitou 41
- úplné stredné učňovské bez maturity 16
- učňovské vzdelanie 345
- základné vzdelanie 435
- bez vzdelania 6

Základné údaje o domovom a bytovom fonde obce:
Domy spolu 385
Neobývané domy 46
Byty spolu 469
Neobývané byty 50

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár