•  
  •  

MOPS I.

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach  s prítomnosťou MRK

Od júla 2019 pracuje v našej obci Bušince miestna občianska poriadková služba.

V septembri 2018 naša obec  využila možnosť podania žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) pre projekt Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Po následnom komunikovaní so Sprostredkovateľským organom OPĽZ – Ministerstvom vnútra SR a doplnení žiadosti bolo obci v marci 2019 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti a výšky NFP maximálne 186 479,20 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 196 293,89 €.  Cieľom projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít  a zvýšenie zamestnateľnosti ľudí  žijúcich v prostredí MRK. Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Bušince prispieť k systematickému poskytovaniu sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK zameranej na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK.

Výkon činnosti člena MOPS zahŕňa ochranu verejného poriadku, ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Po obsadení novovytvorených pracovných miest boli členovia  MOPS v počte 8 zaškolení a 1.7. zahájili činnosť v teréne. Poskytnutí finančné prostriedky sa použijú na výdavky spojené s nákupom pracovných odevov a ostatného vybavenie, mzdy a odvody na dobu 24 mesiacov.

MOPS II.

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach  s prítomnosťou MRK

Od januára 2022 pracuje v našej obci Bušince miestna občianska poriadková služba.

V júli 2021 naša obec opäť využila možnosť podania žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) pre projekt Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Po následnom komunikovaní so Sprostredkovateľským organom OPĽZ – Ministerstvom vnútra SR a doručené rozhodnutie dňa 8.11.2021 o schválení žiadosti a výšky NFP maximálne 128 308,82 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 135 061,92 €.  Cieľom projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít  a zvýšenie zamestnateľnosti ľudí  žijúcich v prostredí MRK. Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Bušince prispieť k systematickému poskytovaniu sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK zameranej na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK.

Výkon činnosti člena MOPS zahŕňa ochranu verejného poriadku, ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Po obsadení novovytvorených pracovných miest boli členovia  MOPS zaškolení v počte 8  a 01.januára.2022. zahájili činnosť v teréne. Poskytnutí finančné prostriedky sa použijú na výdavky spojené s nákupom pracovných odevov a ostatného vybavenie, mzdy a odvody na dobu 15 mesiacov.

MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
(7812.72 kb)
(39.02 kb)

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár