•  
 •  

Odpadové hospodárstvo

Triedenie a nakladanie s odpadom

Ako triediť odpad?

Čo triedime

 • papier a lepenku – modrá zberná nádoba
 • sklo – zelená zberná nádoba
 • plasty, kovy, obaly z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – žltá zberná nádoba s červeným vekom
 • elektroodpady z domácností
 • použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
 • veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky
 • jedlé oleje a tuky z domácností – zbierame v PET fliašiach, ktoré sa ukladajú na hnedú zbernú nádobu v deň zberu
 • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
 • kuchynský odpad
 • nebezpečný odpad (oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok) napr. rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, tlačiarenské farby a iné
 • objemný odpad
 • drobný stavebný odpad

Prečo triediť odpad

 • Triedením odpadu  chránime životné prostredie.
 • Cieľom triedenia odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.
 • Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
 • Odpad je  hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 • Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. 
 • Mechanické zhodnocovanie odpadu je opätovné využitie vyseparovanej recyklovateľnej hmoty, napríklad plastových fliaš.
 • Pri energetickom zhodnocovaní odpadu sa z neho vyrába napríklad elektrická energia, bioplyn a podobne.
 • Cieľom je využívať vytriedené  odpady na ďalšie využitie, ktoré využitím množstva rôznych procesov znamenajú nižšiu záťaž životného prostredia ako ukladanie odpadu na skládku.

Papier

papier

Druh nádoby: 

1 100 l, 240 l, 120 l nádoby modrej farby

Zakazuje sa vyhadzovanie iných druhov odpadu do zberných nádob na papier.

Patrí sem: 

noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier…

Nepatrí sem:

plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier...

Plasty, kovy, obaly z kovov  a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

plasty, kovy a tetrapaky

Druh nádoby:

240 l nádoba žltej farby, žlté vrecia 

Zakazuje sa vyhadzovanie iných druhov odpadu do zberných nádob na plasty.

Patrí sem:

plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Nepatrí sem:

obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan a podobne.

Sklo

sklo

Druh nádoby: 

 • špeciálne nádoby zelenej farby, t.j.  zvony 

Odpadové sklo je zbierané bez rozlíšenia na biele sklo a farebné sklo.

Zakazuje sa:

 • vyhadzovanie iných druhov odpadu do zberných nádob na sklo.

Patrí sem:

 • sklenené fľaše, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov…

Nepatrí sem:

 • vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami)

BIO odpad zo záhrad

BIO odpad zo záhrad

V rodinných domoch, záhradách a rekreačných chatách a chalupách si pôvodca prednostne kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad formou domáceho kompostovania za účelom predchádzania vzniku odpadu. Sú to tiež domácnosti, na ktorých nie je možné vykonávať zber bioodpadu z dôvodu nedostupnosti zberovým vozidlom. 

Je zakázané ukladať bioodpad do zberných nádob na KO, na iné miesta než je určené alebo ho spaľovať.

Objemný odpad

Objemný odpad

Objemný odpad je odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nezmestí do bežne používanej nádoby, kontajnera.

Zbiera sa:

 • nábytok, staré okná, koberce dvere, nádoby, matrace a pod.

Frekvencia vývozu:

 • mobilný zber 2 krát v roku prostredníctvom zberu traktorom, vždy vopred informujeme o termínoch

Pôvodca alebo držiteľ objemného odpadu je povinný pred mobilným zberom objemný odpad veľkostne a rozmerovo upraviť tak, aby s ním bolo možné nakladať.

Zakazuje sa ukladať objemný odpad do zberných nádob a na stojiská zberných nádob.

Pneumatiky

Distribútor pneumatík je povinný:

 • zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu
 • informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu.

Konečný používateľ pneumatiky je povinný

 • pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:

 • do zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
 • do zberných nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu
 • do veľkoobjemových kontajnerov určených na zber objemného odpadu
 • ku stojiskám zberných nádob

Zmesový komunálny odpad

Druh nádoby:

 • zberné nádoby plechové alebo plastové 110 l, 120 l, 240 l

Za komunálne odpady sa na území mesta platí poplatok v zmysle VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 

Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob zodpovedajúci systému zberu, ktorý pre predmetné územie vymedzuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi.

Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste k tomu určenom.

Patrí sem:

 • zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.

Nepatrí sem:

 • do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.

Odpady s obsahom nebezpečných látok

Odpady s obsahom nebezpečných látok

Frekvencia vývozu:

 • mobilný zber, 2 krát v roku, vždy vopred informujeme o termínoch

Patrí sem:

použité batérie a akumulátory, odpadové  motorové oleje (ktoré sú ale súčasťou KO), chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.


(1097.18 kb)
Triedenie a nakladanie s odpadom
Triedenie a nakladanie s odpadom
Triedenie a nakladanie s odpadom
Triedenie a nakladanie s odpadom
Triedenie a nakladanie s odpadom
Triedenie a nakladanie s odpadom
Triedenie a nakladanie s odpadom

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár