•  
  •  

Projekt TSP

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach II sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach Irealizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkovaterénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti,zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

  • Zmluva o spolupráci číslo N 20160222002
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 09/2019
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 06/2023

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Michaela Galádová
Terénny pracovník: Mikuláš Bán
E-mail:  tsp.busince@gmail.com
Tel. kontakt: 0917 16 16 17
Adresa kancelárie: Železničná 4/320, 991 22  Bušince

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár