•  
  •  

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov.

 Výsledky sčítania v našej obci: K 1.1.2021 žilo, podľa sčítania v Bušinciach 1 404 obyvateľov.

Z toho 724 žien (51,57 % ) a 680 mužov.( 48,43 % ).

V predproduktívnom veku od 0 do 14 rokov žije v obci Bušince 218 ( 15,53% ) obyvateľov. V produktívnom veku od 15 do 64 rokov žije 984 (70,09 %) a v poproduktívnom veku nad 65 rokov žije v našej obci 202 (14,39%) obyvateľov.

V našej obci malo v roku 2021 najväčšie zastúpenie mužov v rokoch 21, 24, 47 a 64. Najviac žien bolo vo veku 20, 35 a 58.

Až 1 347 ( 95,94 % ) obyvateľov sa narodilo na území Slovenskej republiky 54 ( 3,85% ) z nás sa narodilo mimo územia SR. Až 99,36 % uviedlo, že ich štátna príslušnosť je slovenská. K Slovenskej národnosti sa hlási až 73,79% našich obyvateľov.

Štatistický úrad SR uverejnil aj štruktúru obyvateľstva podľa rodinného stavu slobodných je až 47,01 %, ženatých /vydatých je 36,4 % a možnosť vdovec/vdova uviedlo 7,91 % občanov. Najviac zastúpené vierovyznanie je v Bušinciach predstavuje rímskokatolícka cirkev 79,91 % občanov a 10,33 % občanov uviedlo ,že je bez náboženského vyznania.

Podľa sčítania domov a bytov máme v našej obci 389 domov, rodinných domov je 370, bytových domov 6. Najviac domov bolo postavených v rokoch 1961 – 1980.

Viac o výsledkoch zo sčítania obyvateľov, domov a bytov nájdete na stránke www.scitanie.sk

SĆíTANIE OBYVATEĽOV 2021 - ASISTOVANÉ SČÍTANIE 

SODB 2021 KONTAKTNÉ MIESTO PRE ASISTOVANÉ SČÍTANIE 

Splňte si svoju povinnosť sčítať sa a pomôžete tak našej obci aj celému Slovensku

Povinnosť sčítať sa má každý občan Slovenskej republiky s trvalým, prechodným alebo obvyklým pobytom v SR!!!

Vážení občani, tí ktorí ste sa nestihli alebo z nejakého dôvodu nemohli sčítať sami počas samostčítania tak Vám počas doby asistovaného sčítania od 03. mája 2021 do 13. júna 2021 v našej obci  bude k dispoziícii na kontaktnom mieste na obecnom úrade STACIONÁRNY ASISTENT - Nikola Kozmová,

Pondelok 10:00 - 12:00

Utorok 10:00 - 12:00

Streda 10:00 - 12:00

Štvrtok 10:00 - 12:00

Piatok 10:00 - 12:00

kde Vám so sčítaním sa radi pomôžeme.

V prípade ak potrebujete pomoc mobilného asistenta u Vás doma, stačí zavolať na telefónne číslo obecného úradu 0918 532 297 alebo call centrum 02/20 92 49 19 a mobilný asistent Vás v dohodnutom čase a termíne navštívi u Vás doma a pomôže Vám sčítať sa.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle Obecného úradu.

_________________________________________________________________________________

Od 1. júna do 12. februára 2021 realizuje Štatistický úrad SR v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Doba sčítania domov a bytov trvá 255 dní.  Toto sčítanie sa robí elektronickou formou pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov, ktorý bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania. Sčítaním domov a bytov sú podľa zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov poverené obce SR. Povinnými osobami pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára sú výlučne obec a osoba vykonávajúca správu bytového domu. Sčítanie obyvateľov,domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané garáže, obývané  neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Podľa § 9 zákona č. 223/2019 Z. z. obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov.  Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude obsahovať predvyplnenú databázu údajov integrovaných z Registra adries, Katastra nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, Registra organizácií, „Zoznamu stavieb“.

Obec využije pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne údajové zdroje. Odporúčané sú najmä daňová evidencia, technická správa o urbanistickom, architektonickom a stavebnom riešení stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, technická správa o zdravotechnike, plán inžinierskych sietí, technická správa k vykurovaniu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie na čističku odpadových vôd, doklad o vývoze septiku a iné.

Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. 

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov umožní sledovať priebeh sčítania domov a bytov pomocou funkcionality „Monitoring“.

Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

Sčítanie obyvateľov

Od 15. februára 2021 do 31.marca 2021

Na Slovensku  prvý krát v histórii  dôjde k zmene spôsobu sčítania obyvateľov .Namiesto tradičného sčítania sa uskutoční  integrované elektronické sčítanie.

Sčítanie obyvateľov  prebieha od 15.februára 2021 do 31. Marca 2021.

Povinnosť sčítať sa má každý občan Slovenskej republiky, ktorý má na území SR trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt!

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa ,ktorý je nie spôsobilý na právne úkony má povinnosť sčítací formulár vyplniť jeho zákonný zástupca.

V tomto období od 15.februára.2021 do 31.marca.2021 ide o sčítanie obyvateľov formou elektronického samosčítania sa obyvateľa a elektronické sčítanie obyvateľa s pomocou príbuzného, s pomocou inej blízkej osoby alebo pomocou osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti.

Cieľom je aby sa obyvatelia sčítali sami elektronicky v tomto čase a čo najbezpečnejšie vzhľadom na pandemickú situáciu COVID – 19.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní je pol noc zo štvrtka 31. Decembra 2020 na piatok 01. Januára 2021.

Obyvateľ sa sčíta vyplnením  sčítacieho formulára cez počítač, tablet, mobil na stránke www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej  aplikácie.

Stačí pár klikov!

Prečo je dôležité sčítať sa ?Aj Váš klik totiž môže prispieť k tomu či budeme mať nové cesty, kde a ako budú naše deti študovať, či budú mať naši rodičia adekvátnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE AJ NA WEBOVEJ STRÁNKE:   www.scitanie.sk

Viac informačných a propagačných materiálov nájdete v priložených linkoch:

• Najčastejšie otázky:

 https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB 2021:

1.https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

2.https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3

3.https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

 

 • link s informatívnymi videami: https://vimeo.com/471290558 , alternatívne: https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 - ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Počas asistovaného sčítania sa môžete sčítať na kontaktnom mieste v obci/meste, kde Vám so sčítaním môže pomôcť stacionárny asistent alebo použijete počítač na kontaktnom mieste a sčítate sa sami, alebo môžete telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás navštívi a sčíta Vás.
 
                                         Viac informácií o sčítaní najdete na : https://www.scitanie.sk/

Ďalej budú priložené dokumenty na stiahnutie resp. preštudovanie

               ↓ ↓ ↓

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár