•  
 •  

Celoplošné testovanie prevádzkový poriadok

 26.10.2020

Prevádzkový poriadok pre odberové miesto v súvislosti s celoplošným testovaním populácie SR antigénovými testami na COVID-19

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Vypracovaný dňa: ..................

Podpis: ....................................

Prevádzkový poriadok je založený na tradičných postupoch prevencie infekcií a hygienických postupov. Zameriava sa na potrebu implementácie technických, administratívnych a pracovných postupov, kontroly a osobné ochranné prostriedky (OOP). Prevádzkový poriadok je určený na účely zabezpečenia plynulého a bezpečného celoplošného testovania populácie SR antigénovými testami na COVID-19 v rámci celonárodnej akcie „Spoločná zodpovednosť“.

 1. Minimálne personálne zabezpečenie odberového miesta

 1. Minimálne personálne zabezpečenie odberového miesta tvoria 2 zdravotnícki pracovníci v 1 odberovom a diagnostickom tíme vykonávajúci zdravotnícke povolanie

 1. Okrem osôb podľa odseku 1 sú v odberovom mieste vždy prítomní:
 1. profesionálny vojak OS SR - koordinátor odberového tímu,
 2. administratívny pracovník,
 3. príslušník PZ zabezpečujúci verejný poriadok,
 4. 1 osoba zabezpečujúca dekontamináciu prostredia,
 5. Odberové miesto je možné zabezpečiť ďalšími funkciami:
  • príslušníkom mestskej polície,
  • osoby ako pomocný personál.

 1. Minimálne materiálno-technické vybavenie odberového miesta:

 1. Kapacitné možnosti odberového miesta sú:
 2. dané v prípravnej fáze pred spustením prevádzky,
 3. ovplyvnené veľkosťou použitej plochy a počtom dobrovoľníkov (zdravotníkov, ostatných), na základe ktorej sa určí testovacia kapacita odberového miesta.

 1. Základným funkčným priestorom odberového miesta je dostatočne veľký priestor:
 1. v interiéri - miestnosť (sála, športová hala, telocvičňa a pod.) alebo unimobunka, prípade stan, ktoré sú:
 • umiestnené na voľnom priestranstve mimo priestory s bežne vysokou frekvenciou pohybu verejnosti,
 • pripojené na zdroj elektrickej energie,
 • pripojené na zdroj pitnej vody,
 • viditeľne označené názvom „odberové miesto“,
 1. v exteriéri pod prístreškom alebo v stane, ktoré sú:
  • umiestnené na voľnom priestranstve mimo priestory s bežne vysokou frekvenciou pohybu verejnosti,
  • pripojené na zdroj elektrickej energie
  • pripojené na zdroj pitnej vody,
  • viditeľne označené názvom „odberové miesto“
 2. členenie odberového miesta:
  • vstupné priestory so zabezpečením dištančnej vzdialenosti 2 m,
  • administratíva (1 – 3) – registrácia,
  • vlastné odberové miesto - odber biologického materiálu a testovanie  a vyhodnotenie vzorky 10 m2, minimálne 5 m medzi dvomi odberovými miestami,
  • čakáreň (min. 25 m2) alebo vhodné vonkajšie priestory mimo hlavnej komunikácie, tak aby osoby čakali vo vzdialenosti 2 metre od seba,
  • ak ide o 2 odberové miesta musia byť viditeľne označené „Odberové miesto A“, „Odberové miesto B“.

 1. Zázemie pre odberový tím:
 1. miestnosť na oddych v čistej časti vyčlenených priestorov (bez krížovej kontaminácie s testovanými osobami alebo biologickým materiálom), kde je stôl a stoličky, možnosť požívania nápojov a konzumovať stravu,
 2. hygienické zariadenia - WC (vhodná je aj sprcha),
 3. oddelené šatne pre mužov a ženy s možnosťou vhodného uloženia civilného odevu  (v prípade jednej šatne oddelenie prezliekacieho priestoru paravánom).

 1. Minimálnym materiálno-technickým vybavením odberového miesta sú:
 1. farebný materiál (pásky, značky) použitý na:
  • vodorovné značenie pohybu osôb a ich odstupu v dĺžke minimálne 2 m (označené farebne),
  • označenie umiestnenia dávkovačov s dezinfekčným prostriedkom (farebne),
  • umiestnenie bezkontaktných odpadkových košov, resp. kovových košov alebo držiakov na čierne plastové vrecia (farebne) 
 2. v závislosti od počtu odberových tímov 6 -7  stolov, z toho 2-3 pre administratívne potreby, 2-3 pre potreby odberu, testovania a odčítania testu, 1 pre odovzdávanie certifikátov o testovaní,
 3. 7 stoličiek (ideálne plastové),
 4. alebo 4 paravány na oddelenie priestorov pre testovanie a administratívne činnosti v prípade potreby oddeliť miesto testovania,
 5. 3 dávkovače s dezinfekčným roztokom,
 6. 5 alebo 6 bezkontaktných odpadkových košov na likvidáciu testovacích súprav kontaminovaných biologickým materiálom a použitých papierových vreckoviek,
 7. mobilné telefóny alebo pevné telefónne linky, minimálne 1 pre koordinátora odberového tímu,
 8. ak je možné prístup k internetu,
 9. písacie potreby - perá a papierové bloky,
 10. alkoholový dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk,
 11. bezkontaktné dávkovače na alkoholový dezinfekčný prostriedok,
 12. pre zázemie dobrovoľníkov - stôl, stoličky a stojan s ramienkami na odloženie civilného odevu členov odberového tímu,
 13. jednorazové papierové utierky k dispozícii pre osoby odoberajúce biologický materiál,
 14. jednorazové papierové vreckovky pre testované osoby a personál,
 15. jednorazové utierky a toaletný papier do WC.

 1. Pohyb testovaných osôb v priestoroch odberového miesta:

 1. Pred odberovým miestom:
 1. musí byť dostatočný priestor umožňujúci koordinovaný pohyb ľudí s 2 m odstupom a bez kríženia komunikácie.

 1. Pohyb osôb je usmernený tak, aby nedochádzalo ku kríženiu komunikácie v priestoroch odberového miesta, pričom:
 2. je potrebné zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 2 m medzi jednotlivými osobami,
 3. smer pohybu vyznačiť farebne
 4. miesta s rizikom krížovej komunikácie oddeliť  paravánom.

 1. Do odberového miesto sa vstupuje:
 2. ideálne z jednej strany budovy (miestnosti, stanu) a vystupuje na opačnej strane budovy (miestnosti, stanu), ak to nie je stavebne možné tak,
 3. v budove so vstupom a východom na jednej strane budovy je pohyb osôb v priestore  v tvare kľučky so  zabezpečením dištančnej vzdialenosti osôb 2 m, bez kríženia komunikácie.  

 1. Zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu a bariérovej ošetrovateľskej techniky:

 1. Vstup na odberové miesto je možný len s rúškom, ktoré prekrýva ústa a nos.
 2. Pri vstupe do priestorov testovaná osoba použije na ruky dezinfekčný prostriedok – umiestnený 1 dávkovač na dezinfekčné roztoky.
 3. Ďalšie dva dávkovače na dezinfekčné roztoky sú umiestnené v priestoroch odberových miest.
 4. Dezinfekcia pracovného stola po každej testovanej osobe.
 5. V priebehu testovania priebežná dezinfekcia pracovného prostredia, kontaktných plôch, kritických a semikritických priestorov a predmetov (pracovné plochy, kľučky, madlá, a pod.) v intervale 1 hodina alebo podľa potreby v kratšom intervale.
 6. Denne po skončení testovania záverečná dekontaminácia prostredia (umývanie a dezinfekcia) vrátane podlahy.
 7. Pravidelné intenzívne priame vetranie všetkých priestorov v hodinových intervaloch, ev. podľa potreby.
 8. Dezinfekčný program:
  • dezinfekcia rúk – používajú sa alkoholové dezinfekčné prostriedky určené na dezinfekciu rúk,
  • dezinfekcia plôch a predmetov – používajú sa virucídne dezinfekčné prostriedky s aplikačnou formou postreku, oteru, ponorenia v dezinfekčnom prostriedku, alebo je možné používať dezinfekčné utierky. Na etiketách dezinfekčných prostriedkov je  uvedené, že sú účinné proti vírusom ( odborné označenie „B“).
 1. Odpad:
  • biologický odpad (testovacie sety, použité jednorazové papierové vreckovky) sa dávajú do špeciálnych čiernych pevných vriec (s označením Covid-19), vrecia musia mať sťahovaciu pásku na zaviazanie. Vrecia sa po naplnení  ukladajú na určené miesto zhromažďovania  a pred odovzdaním firme oprávnenej na manipuláciu s nebezpečným odpadom sa vrecia  na povrchu dezinfikujú postrekom virucídnym dezinfekčným prostriedkom.
  • nádoby alebo vrecia na biologický odpad sú umiestnené v priestoroch odberových miest a v čakárni,
  • bežný komunálny odpad – odpadkový kôš umiestnený v administratívnej časti (na papier, a pod.).
  • biologický odpad bude odvezený a zlikvidovaný osobou oprávnenou na manipuláciu s nebezpečným odpadom (v konkrétnom prevádzkovom poriadku uviesť názov firmy).
 2. V prípade používania priestoru do 7 dní po skončení testovania je potrebné vykonať  záverečnú dezinfekciu. Ak sa nebudú dané priestory používať minimálne 7 dní po odbere, záverečná dezinfekcia po skončení testovania nie je potrebná, priestory je potrebné upratať.

 1. Používanie OOP:

 1. zdravotnícky personál/študenti lekárskeho a nelekárskych študijných programov používajú: overal, FFP2/3, chirurgické rúško na respirátore, ochranný štít, 2 páry rukavíc, návleky na obuv alebo vysoké gumáky (spodné chirurgické resp. dlhé rukavice a vrchné rukavice jednorazové), obliekanie a vyzliekanie - postup podľa inštruktážneho videa a manuálu. Po každom odbere meniť rukavice.
 2. osoby, ktoré vyhodnocujú testy, používajú: ochranný štít, FFP2/3, jednorazové rukavice  (veľkosť M/L), jednorazový chirurgický plášť, jednorazovú čiapku na hlavu,
 3. osoby pri registrácii a vydávaní certifikátov používajú: jednorazové rúško (ak osoba pracuje na otvorenom priestranstve) resp. FFP2/3, jednorazový plášť a rukavice (veľkosť M/L).

 1. Odber biologického materiálu:
  1. Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník podľa bodu 1.1.
  2. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.
  3. Vo vyčlenených priestoroch (čakáreň alebo vonkajší priestor) si počká na výsledok testovania.
1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár